Actualitzar dades vinculades entre fitxers

  • Es tracta de que els valors d’un fitxer s’actualitzin en base als d’un altre fitxer.

Mètode

Quan s’obre un full amb dades vinculades surt una finestra que demana si es volen actualitzar les dades.