Títol

ADG0509

Competència general

Realitzar operacions d'enregistrament de dades, així com transcriure, reproduir i arxivar la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, d'acord amb instruccions, normativa i procediments establerts, de forma coordinada i amb criteris de qualitat, productivitat, seguretat i respecte al medi ambient i entorn professional

Àmbit professional:

Aquest professional desenvolupa la seva activitat per compte d'altre, en qualsevol empresa o entitat del sector privat o públic, principalment en oficines, despatxos o departaments d’administració. Ocupacions o llocs de treball relacionats:

- Operadors de dades en ordinador. - Auxiliar d'oficina. - Auxiliar d'arxiu. - Operador documental. - Auxiliar de digitalització.

Continguts

Mòdul 1: Enregistrament de Dades - 90 hores

- Organització i manteniment del lloc de treball i els terminals informàtics. - L’actuació personal i professional a l’entorn de treball. - Aplicació de tècniques mecanogràfiques en teclats estesos i numèrics de terminals informàtics. - Ús de tècniques de correcció i assegurament de resultats.

Mòdul 2: Tractament de Dades, Textos i Documentació - 150 hores

1. Processadors de Textos i Presentacions d’Informació Bàsics - 60 h

- L’aplicació de tractament de textos. - Configuració, visualització i impressió de documents en diferents suports. - Ús de les diferents possibilitats per millorar l’aspecte del text. - Creació de taules senzilles i el seu ús. - Disseny, organització i arxiu de les presentacions gràfiques. - Objectes

2. Tractament Bàsic de Dades i Fulls de Càlcul – 50 h

- L’aplicació del full de càlcul. Edició i modificació de dades - Fórmules, funcions i inserció de gràfics bàsics - Impressió, ordre, filtrat i protecció bàsica de fulls i llibres.

3. Transmissió d’Informació per Mitjans Convencionals i Informàtics - 40 h

- Connexió i funcionament operatiu de l’equipament informàtic. - Transmissió interna personal de documentació. - Transmissió interna informatitzada de documents. - Normes de seguretat que garanteixen la confidencialitat en la transmissió.

Mòdul 3: Reproducció i Arxiu - 120 hores

1. Gestió Auxiliar d’Arxiu en Suport Convencional o Informàtic - 60 h

- Sistemes operatius habituals. - Arxiu i classificació de documentació administrativa. - Bases de dades. - Inserció de dades en taules. - Consultes de selecció, formularis i informes.

2. Gestió Auxiliar de Reproducció en Suport Convencional o Informàtic - 60 h

- Reproducció en equips de reprografia. - Operacions d’enquadernació funcional de documents.

Mòdul 4: Pràctiques Professionals no Laborals - 80 hores