Canviar el tipus de dada de la cel·la

Per canviar el Format de les dades d’una cel·la cal anar al Menú Inici | i sobre el grup Nombre.

Si escollim directament des del desplegable tindrem les opcions més habituals.

i volem configurar aquestes opcions amb més detall, cal clicar sobre la part inferior dreta del grup:

També és pot accedir amb el botó dret del ratolí.

Totes les opcions que sortiran a partir d’aquest moment estan detallades amb l’opció de configuració

Format General

Per defecte les cel·les no tenen un format preestablert. Si les dades són numèriques, es considera el nombre amb el que es pot operar i s’alinea a la dreta, si les dades introduïdes són alfanumèriques es considera text i s’alinea a l’esquerra.

Format Número

Amb aquest format indiquem que les dades són numèriques i podem indicar la quantitat de decimals i si volem emprar el punt per separat, els milers.

Per exemple entrem 1000, si posem 2 decimals i separadors de milers a la cel·la se’ns mostrarà: 1.000,00

També podem deternimar el format dels nombres negatius (en vermell, amb el signe davant, o en vermell i signe)

Format Moneda

Format molt semblant a l’anterior que incorpora la moneda del país. Podem canviar la moneda per si treballem amb altres països que no tinguin la mateixa.
És important emprar-lo per treballar amb dades monetàries. Incorpora formats de nombres negatius.

Format Comptabilitat

Igual a l’anterior sense nombres negatius, ja que en comptabilitat no s’utilitzen.

Format Data

Si entrem una data podem triar la seva forma de visualització:

Podem crear-ne amb noves formes al format personalitzat.

Format Hora

Es pot triar el format per mostrar hores i dates i hores conjuntament.

Podem crear-ne amb noves formes al format personalitzat.

Format Percentatge

Entrem una dada en tant per 1: Exemples:

Dada introduïda Valor que representa
1 100%
0,2 20%
0,015 1,5%

Es pot fixar la quantitat de decimals.

Format Fracció

Converteix un nombre decimal en una fracció:

Format Científic

Converteix un nombre en el producte d’un decimal i una potencia en base 10. Es coneix com a notació científica: 

Dada introduïda Valor que representa
2000 2 x 10 3
2300 2,3 x 10 3
1000000 1 x 10 6

Format Text

Tot el que entrem amb aquest format és considerat com a text.

És interessant per codis que tenen 0 davant de la primera xifra significativa. En format numèric els zeros a l’esquerra s’eliminen.

És important entrar com a text els Codis Postals, ja que en cas contrari elimina els zeros davant: 08001 queda en 8001

Format Especial

Per canviar la configuració de l’idioma. No s’acostuma a utilitzar.

Format Personalitzat

Es poden generar nous formats ja siguin numèrics o de data que no estiguin predefinits.

Per exemple data llarga: dd-mmmm-aaaa indica dues xifres de dia + lletres del mes + quatre xifres de l’any: 12-març-2010.
dd/mm/aaaa indica dues xifres de dia, dues de mes i dues de l’any. Canviem el separador per barres: 12/04/2010.

#.### € “/unitat”: indica separar els milers i afegir € a cada unitat. És útil per poder operar amb preus unitaris.