Modificar filtres

Sempre es pot modificar un filtre avançat: Cal anar a la zona de filtres, modificant-lo. En el nostre cas afegim una població: Tenim en compte la sintaxi: =”=Salt”. Tot seguit anem al Menú Dades | Opcions avançades. A la zona de criteris afegim la filera on hi ha el nou filtre. I obtenim el següent resultat:    

Eliminar filtres

Per eliminar un filtre només cal eliminar les fileres on estaven els filtres avançats.    

Emprar múltiples criteris de filtre alhora

També es poden posar més criteris. Si són numèrics, no s’ha de posar el primer igual ni les cometes. Tots els criteris que posem a la mateixa filera estan lligats per l’operador booleà Y (AND). Exemple:    També es pot emprar l’operador O (OR). Només cal posar-ho en una filera diferent. Nota!: Recorda canviar el Rang de criteris i ajustar-lo a la nova situació Avís important : El camp de criteris sempre ha d’estar ajustat a les condicions. Si és […]

Crear criteris de filtre avançats

Es poden crear filtres avançants. Per fer-ho cal preparar el full en dues zones, la zona de filtres i la de les dades: Per posar un filtre anem a la zona de filtres, al camp que ens interessa, per exemple a D2 sota la LOCALITAT i posem =”=Vic”. Posem el valor pel qual volem filtrar entre cometes atès que és un camp alfanumèric. Un exemple de filtre numèric >3000 o bé =40000 Tot seguit anem al Menú Dades | Opcions avançades. Tot seguit apareix una finestra: Podem […]

Filtrar dades amb lògica booleana AND i OR

Si volem filtrar amb més d’un criteri, podem emprar els operador de lògica booleana AND (I) i OR (O). Per fer-ho cliquem sobre la icona del camp al qual volem aplicar el filtre    i Triem Filtre de text(si el camp és de text) o bé Filtre de nombre si el camp és numèric. Hi ha vàries opcions, però per tenir-les totes disponibles cal anar a Filtre personalitzat. Apareixerà una finestra: Podem marcar dues condicions, emprant (I): S’han d’acomplir els dos criteris, o (O) […]

Ordenar dades amb filtre

Quan tenim dades filtrades, les podem ordenar de la forma indicada en mòdul 3-Ordre Alfabètic i en el mòdul 3-Ordenació no estàndard, situant-nos a la columna per la qual volem ordenar i emprant les icones  del Menú Dades. També es pot ordenar clicant sobre el senyal de filtre .    

Aplicar diferents criteris de filtre

Podem emprar criteris successius de filtratge: Per exemple, seleccionem les persones de Salt. Observem que ha canviat la icona per la qual hem filtrat. Podem seguir filtrant per cognoms: El resultat final: Observem que ha canviat la icona per les quals hem filtrat. Podem anar a la icona    i prémer (Todas) per eliminar cadascun dels filtres, un a un.    

Crear filtres de dades automàtics

Quan tenim una gran quantitat de dades la forma més senzilla de trobar-les és creant filtres automàtics. Per fer-ho ens situem en qualsevol cel·la que contingui alguna de les dades que volem filtrar i anem al Menú Dades | Botó Filtre Apareix al costat dels noms dels camps (o títols de les columnes) una icona    que ens permet seleccionar un criteri de filtre. A partir d’ara es poden seleccionar els valors de qualsevol de les columnes si triem el filtre personalitzat: Ens […]

Emprar funcions de recerca horitzontal

Podem cercar dades en una taula amb la funció =BUSCARH(valor_cercat;Matriu_de_cerca;indicador_de_columna;ordenat). És molt similar a la del pràctica anterior  i també té la versió CONSULH Per introduir la funció podem emprar qualsevol dels mètodes explicats en el módul 5 – pràctica 1 Aquesta funció CONSULH cerca en un rang el valor indicat i ens retorna el que està tantes files per sota com indiquem. L’opció “Ordenat” té dos posibles valors: * FALSO; quan es tracta de dades discretes que tenen un valor determinat. (per exemple […]

Emprar funcions de recerca vertical

Podem cercar dades en una taula amb la funció =CONSULV(valor_cercat;Matriu_de_cerca;indicador_de_columna;ordenat) A partir de SP-1  =BuscarV(valor_cercat;Matriu_de_cerca;indicador_de_columna;ordenat) Per introduir la funció podem emprar qualsevol dels mètodes explicats en la  pràctica anterior Aquesta funció CONSULV cerca en un rang el valor indicat i ens retorna al que està tantes columnes a la dreta com indiquem. L’opció Ordenat té dos possibles valors: * FALSO; quan es tracta de dades discretes que tenen un valor determinat. (Per exemple codis o correspondències biunívoques). * VERDADERO; quan són intervals […]