La funció SI

La funció SI La funció SI a Excel és part del grup de funcions Lògiques i ens permet avaluar una condició per determinar si és falsa o veritable. La funció SI és de gran ajuda per prendre decisions sobre la base del resultat obtingut en la prova lògica. Sintaxi de la funció SI A més d’especificar la prova lògica per a la funció SI també podem passar valors a retornar d’acord al resultat de la funció. • Prueba_lógica (obligatori): Expressió […]

La funció NO

La funció NO d’Excel canvia el valor lògic VERITABLE per FALS i el FALS per VERDADER. També avalua si una expressió lògica (exemple: 1 + 2 = 3) és vertadera o falsa, retornant el contrari (TRUE si és falsa i FALS si és vertadera). sintaxi: La sintaxi de la fórmula NO és la següent: = NO (valor_lógico) on: valor_lógico: Obligatori. Es pot utilitzar una expressió lògica (exemple: 5 <2) per invertir el seu valor, o un valor lògic (VERITABLE o […]

Les funcions Y i O de Excel

Funció Excel Y La funció Y es troba en Excel al costat de la barra de fórmules en inserir funció, que s’indica amb les lletres “fx”, o també es pot trobar a la pestanya: formules / biblioteques de funcions / lògiques. La funció d’Excel Y tornarà VERDADERO si tots els arguments són certs o FALSO si un o més arguments són falsos. La sintaxi és la següent: = I (valor_lógico1; [valor_lógico2]; …) Són les condicions que es vol comprovar, podent […]

Saber quin tipus de dada te una cel·la

Funció Excel ESNUMERO Verifica si el valor especificat és un número. sintaxi ESNUMERO (valor) valor (obligatori): El valor que es vol verificar. exemples ESNUMERO (123) = VERITABLE ESNUMERO (“Excel”) = FALS Aquesta funció la podem combinar amb la funció si per tal de prendre decisions depenent del tipus de contingut d’una cel·la

Detectar errors per evitar mostrar-los

Funció Excel SI.ERROR Si l’argument especificat genera un error llavors retorna cert valor en cas contrari retorna el resultat original. sintaxi SI.ERROR (argument; valor_si_error) argument (Obligatori): operació (Argument) on es buscarà l’error. valor_si_error (Obligatori): El valor que es retorna si l’argument s’avalua com a error. exemples SI.ERROR (0/1, “Error de càlcul”) = 0 SI.ERROR (1/0, “Error de càlcul”) = Error de càlcul

Funcions ES

Utilitzant les funcions “ES” Hi ha un tipus de funcions especials en Excel que conec com les funcions “ES”. Aquestes funcions són del tipus Informació i executen la mateixa tasca: avaluar una cel·la i tornar com a resultat el valor fals o veritable. Cadascuna d’aquestes funcions fa una prova sobre el valor de la cel·la i determina si compleix amb certes condicions i llavors torna el resultat adequat. Són onze funcions les que pertanyen a aquesta classificació i totes requereixen […]

Mitjanes i Sumes condicionals en una base de dades BDPROMEDIO i BDSUMA

BDPROMEDIO Calcula la mitjana dels valors d’una columna de la base de dades que compleixen els criteris establerts. Sintaxi BDPROMEDIO (base_de_datos, nombre_de_campo, criteris) base_de_datos (obligatori): Rang de cel·les que componen la base de dades. La primera fila del rang conté els títols de cada columna nombre_de_campo (obligatori): La columna que conté els valors que seran mitjanes. criteris (obligatori): Rang de cel·les que conté els criteris a complir. BDSUMA Suma els valors d’una columna de la base de dades que compleixen […]

Valors màxims i mínims en una base de dades BDMAX i BDMIN

Trobar valors màxims i Mínims dins una Taula o Base de dades BDMAX (base_de_datos, nombre_de_campo, criteris) base_de_datos (obligatori): Rang de cel·les que componen la base de dades. La primera fila del rang conté els títols de cada columna nombre_de_campo (obligatori): La columna de la qual es obtindrà el valor màxim. criteris (obligatori): Rang de cel·les que conté els criteris a complir. BDMIN (base_de_datos, nombre_de_campo, criteris) base_de_datos (obligatori): Rang de cel·les que componen la base de dades. La primera fila del […]

La funció Coincidir

Funció COINCIDIR explicada Aquesta és una breu explicació de la funció COINCIDIR en Excel la qual ens ajuda a trobar un valor dins d’una llista i ens retorna la posició on ha estat trobat el valor indicat. En el cas que la funció COINCIDIR no trobi una coincidència, ens retornarà un error. Exemple de la funció COINCIDIR Fem un exemple per a comprendre la manera en què treballa la funció COINCIDIR. En el rang de cel·les A2: B10 tinc informació […]

Buscar valors en una taula horitzontalment BUSCARH

La funció BUSCARH en Excel La funció BUSCARH en Excel busca un valor dins d’una fila i torna el valor que ha estat trobat o un error # N / A en cas de no haver-lo trobat. Aquesta funció és similar, en cert sentit, a la funció BUSCARV. Quan utilitzar la funció BUSCARH Hem d’utilitzar la funció BUSCARH quan el valor que estem buscant es troba en una fila d’alguna taula de dades. Per contra, la funció BUSCARV realitza la […]