La funció SI

La funció SI La funció SI a Excel és part del grup de funcions Lògiques i ens permet avaluar una condició per determinar si és falsa o veritable. La funció SI és de gran ajuda per prendre decisions sobre la base del resultat obtingut en la prova lògica. Sintaxi de la funció SI A més d’especificar la prova lògica per a la funció SI també podem passar valors a retornar d’acord al resultat de la funció. • Prueba_lógica (obligatori): Expressió […]

La funció NO

La funció NO d’Excel canvia el valor lògic VERITABLE per FALS i el FALS per VERDADER. També avalua si una expressió lògica (exemple: 1 + 2 = 3) és vertadera o falsa, retornant el contrari (TRUE si és falsa i FALS si és vertadera). sintaxi: La sintaxi de la fórmula NO és la següent: = NO (valor_lógico) on: valor_lógico: Obligatori. Es pot utilitzar una expressió lògica (exemple: 5 <2) per invertir el seu valor, o un valor lògic (VERITABLE o […]

Les funcions Y i O de Excel

Funció Excel Y La funció Y es troba en Excel al costat de la barra de fórmules en inserir funció, que s’indica amb les lletres “fx”, o també es pot trobar a la pestanya: formules / biblioteques de funcions / lògiques. La funció d’Excel Y tornarà VERDADERO si tots els arguments són certs o FALSO si un o més arguments són falsos. La sintaxi és la següent: = I (valor_lógico1; [valor_lógico2]; …) Són les condicions que es vol comprovar, podent […]

Saber quin tipus de dada te una cel·la

Funció Excel ESNUMERO Verifica si el valor especificat és un número. sintaxi ESNUMERO (valor) valor (obligatori): El valor que es vol verificar. exemples ESNUMERO (123) = VERITABLE ESNUMERO (“Excel”) = FALS Aquesta funció la podem combinar amb la funció si per tal de prendre decisions depenent del tipus de contingut d’una cel·la

Detectar errors per evitar mostrar-los

Funció Excel SI.ERROR Si l’argument especificat genera un error llavors retorna cert valor en cas contrari retorna el resultat original. sintaxi SI.ERROR (argument; valor_si_error) argument (Obligatori): operació (Argument) on es buscarà l’error. valor_si_error (Obligatori): El valor que es retorna si l’argument s’avalua com a error. exemples SI.ERROR (0/1, “Error de càlcul”) = 0 SI.ERROR (1/0, “Error de càlcul”) = Error de càlcul

Funcions ES

Utilitzant les funcions “ES” Hi ha un tipus de funcions especials en Excel que conec com les funcions “ES”. Aquestes funcions són del tipus Informació i executen la mateixa tasca: avaluar una cel·la i tornar com a resultat el valor fals o veritable. Cadascuna d’aquestes funcions fa una prova sobre el valor de la cel·la i determina si compleix amb certes condicions i llavors torna el resultat adequat. Són onze funcions les que pertanyen a aquesta classificació i totes requereixen […]

Exemples i exercicis de funcions lògiques

Aquí teniu un full de càlcul amb tota mena de funcions lògiques resoltes i exercicis més a baix dos exercicis, el primer apte per a tots i el segon  amb més complexitat i només que als que goseu a fer-lo Exemples [download id=”662″] Exercicis [download id=”667″] [download id=”673″]