Comprendre el concepte de formulari

Mòdul 9. Pràctica 1: Comprendre el concepte de formulari

Formularis

No són específics de “Word” i poden crear-se i fer-se servir de manera diferent a altres aplicacions d'”Office”. Hi ha components que els fa interessants d’estudiar com a eines específiques de “Word”. A “Access” el destí dels formularis és la introducció de dades que s’emmagatzemaran a bases de dades, i a “PowerPoint”, com a “Word” i també a “Excel” poden crear-se elements que contenen quadres de control, el funcionament dels quals requereix idees de programació.

Els formularis són documents o parts d’un document destinats a la introducció de dades, amb la finalitat de crear documents destinats a fer servir un conjunt d’eines com ara caselles de verificació, quadres de desplegament, textos;, poden fer-se servir per eines tan diverses com factures, informes, recepció de trucades de telèfons… En general poden estar destinats a ser impresos o bé a la seva utilització amb l’ajut de l’ordinador (en pantalla).

El formularis a “Word” poden crear-se dins de taules o bé com a elements lliures dins d’un text. És important que si el document amb formularis té altres elements de text es creïn salts de secció abans i després de cada formulari.

Tipus de camps de formulari:

  • Camp de text  .
  • Camp de verificació  .
  • Camp de llistes desplegables  .
  • Camp de quadre combinat
  • Camp d’imatge
  • Camp de selector de data 

Per inserir un element al formulari es situa el cursor al lloc on es vulgui situar i es fa un clic a la icona corresponen de la barra d’eines del formulari que es troba a la pestanya “Programador”.

Per definir les característiques d’un element del formulari cal activar la icona de propietats    de l’apartat “Controles” que està a la pestanya “Programador”.

Tots els camps esmentats abans comparteixen aquests elements:

  • “Título”: Mostra el text visible quan editem el contingut.
  • “Etiqueta”: serveix per distingir control i només és visible amb el “Modo diseño” activado.
  • “No se puede eliminar el control de contenido”
  • “No se puede editar el contenido”

Camp de text

Hi ha dos tipus de camp de text: “Texto enriquecido” i “Texto sin formato”. La diferència entre aquests dos tipus de camp és que el “Texto enriquecido” permet utilitzar text amb format.

En inserir un camp de text i editar les propietats s’obtenen dos quadres d’opcions diferents segons el camp que hem inserit:

Camp de text enriquit Camp de text sense format

Llistes desplegables i quadres combinats

Molt possiblement el desplegable és l’element que més interès té. Permet establir un seguit de valors del camp.

Llista desplegable quadre combinat

Per crear la llista només cal anar afegint elements fent clic damunt “Agregar…”. Es poden eliminar els diferents elements de la llista des de l’opció “Quitar”. També podem modificar l’ordre dels elements de la llista des de les opcions “Subir”/“Bajar”

Les diferències entre Llistes desplegables i quadres combinats són mínimes: El quadre combinat permet escriure una opció diferent de les proposades, mentre que la llista desplegable no ho permet