Continuar sèries de dades

Métode Manual

L’Excel permet completar sèries ja iniciades. Per fer-ho només cal seleccionar les dues últimes cel·les de la sèrie i arrossegar des de l’extrem inferior dret (el cursor canvia de forma)  fins a la posició de l´última cel·la de la sèrie completa.

Métode Per Menú

De la mateixa manera podem completar situant el cursor a l’última cel·la de la sèrie.
Mintjançant el Menú Inici | i el botó Emplena | Sèrie podem accedir a una finestra per configurar l’ompliment de sèries de nombres.


Les opcions estan comentades al pràctica anterior