Copiar informació entre fulls

Còpia parcial

Per copiar una part de la informació d’un full a un altre, només cal seleccionar el rang del que volem copiar, Anar al Menú Inici | Boto Copiar   , o la forma abreujada Ctrl+C.
També es utilitzar el Menú contextual (botó dret del ratolí).

Després cal situar-se a la cel·la superior esquerra on volem col·locar les dades i prémer Ctrl+V o anar al Menú Inici | Botó Enganxar , o bé Ctrl+V.

Copiar tot el full

Cliquem amb el botó dret del ratolí sobre la pestanya del Nom del Full que volem copiar. S’obre el Menú contextual.

S’ha d’indicar el llibre al qual volem copiar (per defecte el mateix). Si en tenim més d’oberts, podem copiar a un altre llibre. També cal indicar la posició que ocuparà: Abans de ..
S’ha d’activar l´opció Crear una còpia, ja que en cas contrari ens mourà el full al lloc indicat.