Crear quadres de text

Una eina per escriure on es vulgui

Una de les eines més útils a qualsevol dels programes “MSOffice” és la creació de quadres de text. Es tracta de quadres que poden contenir text i que es poden moure i posar als llocs més diversos. Són particularment interessants i fàcils de fer servir.

Quadres de text

Un quadre de text és una àrea definida per l’usuari per col·locar-hi text en una posició determinada dins de la pàgina. Els quadres de text poden vincular-se a fi i efecte de permetre fluir el text d’un a l’altre com si d’un sol quadre es tractés.

Crear un quadre de text

Per crear un quadre de text:

  • Activar l’opció “Insertar” | “Cuadro de texto”. Apareix aquest menú:
  • Seleccionar un dels quadres de text suggerits o bé “Dibuixar” nosaltres un quadre de text a ma.

Si hem seleccionat “Dibujar cuadro de texto” procedirem d’aquesta manera: marcar amb el ratolí la zona del quadre (des del vèrtex superior esquerre al vèrtex inferior dret).

Una vegada creat un quadre de text es pot començar a escriure en el seu interior, enganxar el contingut del porta-retalls o inserir un document.

Els quadres de text es poden redimensionar, estirant els punts de control (el ratolí canvia de forma a una fletxa de dues puntes ; també es pot desplaçar dins de la pàgina, clicant i arrossegant un costat que no coincideixi amb un punt de control (el ratolí canvia de forma a una fletxa de quatre puntes .

Cal tenir en compte que un quadre de text sols pot tenir una columna. Si es vol més d’una columna en el document utilitzant quadres de text, caldrà organitzar la pàgina amb més d’un quadre de text.

Una vegada creat un quadre de text s’activa la barra d’eines “Herramientas de dibujo” amb aquestes opcions:

Vincular quadres de text

L’acció de vincular quadres de text permet que el text que excedeix la capacitat d’un quadre passi a un altre al qual està vinculat i que, en redimensionar un o tots els quadres vinculats, el text que contenen es readapti a les noves dimensions dels quadres. Els quadres a vincular poden estar en pàgines diferents.

Per vincular quadres de text cal seguir els següents passos:

  • Seleccionar el quadre que ha de ser el primer de la cadena de quadres vinculats.
  • Activar la icona de crear vincle
  • El cursor del ratolí pren la forma de tassa de cafè    .
  • Clicar sobre el segon quadre de text. Cal que situeu el cursor del ratolí sobre el segon quadre, pren la forma d’una tassa que llença el seu contingut  
  • Repetir l’acció amb altres quadres de text.

Canviar la direcció del text en un quadre de text

Pot ser que es vulgui posar un títol en sentit vertical al contingut d’un document , per aconseguir-ho res millor que utilitzar un quadre de text activant l’opció de canviar la direcció del text, ja sigui a través de la icona de la barra d’eines “Herramientas de dibujo” o de l’opció “Dirección del texto…” del menú “Formato”.

Cas de treballar amb varis quadres de text vinculats, l’acció de canviar la direcció d’un dels quadres afecta a la totalitat dels quadres vinculats.

Format dels quadres de text

Des del menú de “Formato” o a través del menú contextual del ratolí és possible canviar el format del quadre de text així com determinar la seva relació amb el contingut de la pàgina de la qual forma part.

Les possibilitats de format són les mateixes que les descrites en el primer mòdul en tractar de la inserció d’objectes, però, a més, en els quadres de text es pot fixar la distància del contingut als contorns del quadre (dreta, esquerra, dalt i baix).