Operacions d’Enregistrament i Tractament de Dades i Documents

0 estudiante

Competència general

Realitzar operacions d’enregistrament de dades, així com transcriure, reproduir i arxivar la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, d’acord amb instruccions, normativa i procediments establerts, de forma coordinada i amb criteris de qualitat, productivitat, seguretat i respecte al medi ambient.ntorn professional

Àmbit professional:

Aquest professional desenvolupa la seva activitat per compte d’altre, en qualsevol empresa o entitat del sector privat o públic, principalment en oficines, despatxos o departaments d’administració.
Ocupacions o llocs de treball relacionats:

– Operadors de dades en ordinador.
– Auxiliar d’oficina.
– Auxiliar d’arxiu.
– Operador documental.
– Auxiliar de digitalització.

Continguts

Mòdul 1: Enregistrament de Dades – 90 hores

– Organització i manteniment del lloc de treball i els terminals informàtics.
– L’actuació personal i professional a l’entorn de treball.
– Aplicació de tècniques mecanogràfiques en teclats estesos i numèrics de
terminals informàtics.
– Ús de tècniques de correcció i assegurament de resultats.

Mòdul 2: Tractament de Dades, Textos i Documentació – 150 hores

1. Processadors de Textos i Presentacions d’Informació Bàsics – 60 h

– L’aplicació de tractament de textos.
– Configuració, visualització i impressió de documents en diferents suports.
– Ús de les diferents possibilitats per millorar l’aspecte del text.
– Creació de taules senzilles i el seu ús.
– Disseny, organització i arxiu de les presentacions gràfiques.
– Objectes

2. Tractament Bàsic de Dades i Fulls de Càlcul – 50 h

– L’aplicació del full de càlcul. Edició i modificació de dades
– Fórmules, funcions i inserció de gràfics bàsics
– Impressió, ordre, filtrat i protecció bàsica de fulls i llibres.

3. Transmissió d’Informació per Mitjans Convencionals i Informàtics – 40 h

– Connexió i funcionament operatiu de l’equipament informàtic.
– Transmissió interna personal de documentació.
– Transmissió interna informatitzada de documents.
– Normes de seguretat que garanteixen la confidencialitat en la transmissió.

Mòdul 3: Reproducció i Arxiu – 120 hores

1. Gestió Auxiliar d’Arxiu en Suport Convencional o Informàtic – 60 h

– Sistemes operatius habituals.
– Arxiu i classificació de documentació administrativa.
– Bases de dades.
– Inserció de dades en taules.
– Consultes de selecció, formularis i informes.

2. Gestió Auxiliar de Reproducció en Suport Convencional o Informàtic – 60 h

– Reproducció en equips de reprografia.
– Operacions d’enquadernació funcional de documents.

Mòdul 4: Pràctiques Professionals no Laborals – 80 hores

Instructor

Gratis