Detectar i auditar fórmules

Fer un seguiment d’una determinada fórmula per entendre millor com funciona i detectar possibles errors en la fórmula.

Mètode

Aneu a la pestanya Fòrmules | Auditoria de fórmules. Al grup trobeu les opcions següents:

Mostra la finestra d’inspecció

Ens permet inspeccionar cel·les i les seves fórmules. Per això, seleccionareules cel·les que voleu inspeccionar.

Un cop seleccionades la cel·la o cel·les feu clic a la icona ‘Finestra d’inspecció’ i a la finestra resultant aneua la icona ‘Afegeix inspecció…’. Ara, per defecte, ja surten les cel·les marcades i només cal fer clic al botó ‘Afegeix’. Per veure la cel·la a la que fa referència una entrada de la finestra Inspecció heu de fer un doble clic.

Vegeu el següent exemple:

A la cel·la B4 posareu la funció CONSULV per tal que busqui el valor de la cel·la B3 a dins de la base de dades que està en el rang C2:H31. El resultat que es vol que retorni és el de la columna ‘Nom alumnat’: =CONSULV(B3;C2:H31;3)

A continuació veureu funcionament de les diferents icones de la barra d’eines ‘Auditoria de fórmules’ servint-nos de l’anterior exemple.

  • Comprovació d’errors

Suposeu que heu comés un error a l’hora d’escriure la fórmula. En el nom de la funció heu posat BUSCAR.V, una funció inexistent.

Si feu clic a la icona ‘Comprovació d’errors’ surt la finestra següent:

Sota l’apartat ‘Error de nom no vàlid’ es mostra quin és l’error.

Si feu clic al botó ‘Endavant’ es mostrarà el següent error, en cas d’existir-hi.

  • Rastreja els precedents

Mostra la cel·la o cel·les de les que depèn la cel·la seleccionada.

En aquest cas heu seleccionat la cel·la B4 i les fletxes ens indiquen que depèn de la B3 i del rang D2:I12.

  • Suprimeix les fletxes precedents

Elimina les fletxes que han sortit com a conseqüència de fer clic a la icona anterior.

  • Rastreja els dependents

Mostra la cel·la o cel·les que depenen de la cel·la seleccionada.

En aquest exemple, heu seleccionat prèviament la cel·la B3 i la icona ‘Rastreja els dependents’ informa que la cel·la B4 depèn d’ella.

  • Suprimeix les fletxes dependents

Elimina les fletxes que han sortit com a conseqüència de fer clic a la icona anterior.

  • Suprimeix totes les fletxes

Com el seu nom indica, suprimeix totes les fletxes anteriors.

  • Rastreja l’error

Perquè aquesta eina funcioni, prèviament heu de seleccionar una cel·la que contingui un error. En aquest cas tornareu a repetir l’error anterior, és a dir, posareu un punt a la funció BUSCARV (BUSCAR.V). La icona ‘Rastreja l’error’ el que fa és mostrar totes les cel·les de les que depèn la cel·la on hi l’error. Segons quin sigui l’error aquesta eina us pot ajudar molt per a la seva resolució.

  • Encercla les dades no vàlides

A la pestanya Dades | Eines de les dades | Validació de dades trobeu les següents opcions per revisar les cel·les que no compleixin els criteris de validació de dades.

  • Suprimeix els cercles de validació

Elimina els cercles anteriors.

En el següent exemple s’ha posat un criteri de validació a les cel·les H2:H31 de manera que només permeti entrar valors entre 3 i 12. Fent clic a la icona ‘Encercola les dades no vàlides’ marcarà amb un cercle vermell les cel·les que no compleixen les condicions.

  • Avalua la fórmula

Quan teniu un error pot ser molt útil que l’”Excel” us doni més informació. Per això s’ha preparat l’eina ‘Avalua la fórmula’. En aquest cas heu tornat a fer el mateix error (funció BUSCARV amb un punt al mig). Seleccioneu la fórmula on està l’error i surt la finestra següent:

Feu clic al botó ‘Avalua’ i el sistema informa que l’error està en el nom de la funció.