Emprar funcions de recerca horitzontal

Podem cercar dades en una taula amb la funció =BUSCARH(valor_cercat;Matriu_de_cerca;indicador_de_columna;ordenat). És molt similar a la del pràctica anterior  i també té la versió CONSULH

Per introduir la funció podem emprar qualsevol dels mètodes explicats en el módul 5 – pràctica 1

Aquesta funció CONSULH cerca en un rang el valor indicat i ens retorna el que està tantes files per sota com indiquem.

L’opció “Ordenat” té dos posibles valors: * FALSO; quan es tracta de dades discretes que tenen un valor determinat. (per exemple codis o correspondències biunívoques). * VERDADERO; quan són intervals i el valor buscat no cal que coincideixi exactament. (Per exemple entre 0-2.000 li correspon x o bé de la A a la C el dia y)

Exemple: Busquem la data de visita d’una persona en funció del seu cognom:
Busquem el valor a B2
Les dades les tenim a la taula de rang $B$8:$F$9
Les dates de visita les tenim a la segona filera del rang.
Les dades són intervals, per tant ordenat=VERDADERO.

Observem que a Martínez li toca assistir el 22 de setembre.