Emprar funcions de recerca vertical

Podem cercar dades en una taula amb la funció =CONSULV(valor_cercat;Matriu_de_cerca;indicador_de_columna;ordenat)
A partir de SP-1  =BuscarV(valor_cercat;Matriu_de_cerca;indicador_de_columna;ordenat)

Per introduir la funció podem emprar qualsevol dels mètodes explicats en la  pràctica anterior

Aquesta funció CONSULV cerca en un rang el valor indicat i ens retorna al que està tantes columnes a la dreta com indiquem.

L’opció Ordenat té dos possibles valors:
* FALSO; quan es tracta de dades discretes que tenen un valor determinat. (Per exemple codis o correspondències biunívoques).
* VERDADERO; quan són intervals i el valor buscat no cal que coincideixi exactament. (Per exemple entre 0-2.000 li correspon x o bé de la A a la C el dia y)

Exemple:

Volem calcular el descompte d’una factura en funció del seu valor (B2). Tenim un rang on es troben les dades: $C$5:$D$10.

Si la factura supera els 1.000 € el descompte és del 2%, si supera els 2.000 el 4%, …
La columna on tenim els descomptes és la 2 Ordenat= VERDADERO atès que no tenim, un a un, tots els valors, es tracta d’intervals.

Veiem que al ser la factura de 1.500 € li correspon el descompte del 2%.