Exportar dades a format text

Objectiu

  • Que les dades que teniu en format xlsx puguin ser llegides per un processador de textos.

Mètode

Per tal que les dades que teniu en format xlsx puguin ser llegides per un processador de textos desareu el fitxer amb qualsevol d’aquestes opcions:

  • Text (delimitat per tabulacions) (*.txt).
  • Text Unicode (*.txt).
  • CSV (delimitat per comes) (*.csv).