Generar gràfiques dinàmiques

El resultat és que es genera una gràfica en un altre full.

Podeu arrossegar els camps de la mateixa manera que ho heu fet per a la creació d’una taula dinàmica:

El gràfic reflectirà la nova configuració:

D’altra banda, els menús desplegables que apareixen serveixen per filtrar les dades a la gràfica.