ExcelExcel avançat mòdul 11

Generar gràfiques dinàmiques

El resultat és que es genera una gràfica en un altre full.

Podeu arrossegar els camps de la mateixa manera que ho heu fet per a la creació d’una taula dinàmica:

El gràfic reflectirà la nova configuració:

D’altra banda, els menús desplegables que apareixen serveixen per filtrar les dades a la gràfica.