Gràfiques

Mòdul 9: Continguts

En aquest tema veurem la creació
de gràfics. A partir de la informació
continguda en un rang de cel·les
podem crear un gràfic per visualitzar
aquestes dades.