Identificar parts de la gràfica

Les parts més importants del gràfic són:

Sèries de dades:

En l’exemple podem observar dues sèries (privat i púbic). Ho podem veure en la llegenda i en les barres. En tenim de dos colors diferents.

Escales:

L’escala és l’interval en el qual podem trobar valors de les diferents sèries
En l’exemple, l’escala del gràfic de columnes va des de zero fins al 300.000.

Línies de divisió:

A l’escala es pot marcar línies de divisió per fer més fàcil la lectura de les dades.