Imprimir un document

Si voleu imprimir un document de l’àrea de treball teniu diversos procediments:

1. Activar la funció “Fitxer| Imprimeix o bé activar la combinació de tecles CONTROL + P

Ja donem d’ordre d’impressió d’una manera o de l’altra, es mostra la següent finestra:

Si us fixeu en la imatge anterior veureu que podeu triar la impressora, l’interval de pàgines a imprimir i la quantitat de còpies que voleu fer del document. Cadascuna de les opcions que trobem presenta un desplegable que a l’obrir-lo donarà més opcions d’impressió.

Imprimeix

  • Còpies“. Número de vegades que es realitzarà la impressió.

Impressora:

  • Nom“. Nom de la impressora predeterminada per a la sessió de treball. Es pot obrir el desplegable i seleccionar qualsevol impressora que tinguem configurada.
  • Propietats de la impressora“. Opcions d’impressió del Windows per a la impressora seleccionada.

Configuració:

  • Imprimeix totes les pàgines“. Aquesta opció permet indicar quina part del document es vol imprimir. L’opció que es mostra per defecte imprimirà tot el document, però obrint el desplegable podem escollir si volem imprimir una selecció prèviament feta, imprimir la pàgina actual, o bé, un intèrval personalitzat de pàgines (saltejades (2, 4-6, 8), una secció (s3), etc.)
  • Impressió a una cara:“. Permet escollir si es vol imprimir el document a dues cares del full o a una cara del full.
  • Intercalat“. S’imprimeix tot el document i, a continuació, es repeteix el procés tantes vegades com nombre de còpies s’han especificat. Si està desactivat (sense intercalar) s’imprimeix cada pàgina tantes vegades com nombre de còpies.
  • Orientació vertical“. Permet escollir l’orientació del document a l’hora d’imprimir (vertical/horitzontal).
  • A4“. A l’obrir el desplegable podrem escollir la mida del paper que es vol utilitzar.
  • Marges normals“. Indicarem els marges que volem aplicar al document. Hi ha una sèrie de marges que venen donats per defecte però també es poden escollir els marges desitjats amb l’opció “Marges personalitzats…”.
  • 1 pàgina per full“. Aquesta opció permet imprimir vàries pàgines del document en un únic full.

Una vegada especificades les opcions d’impressió que ens interessin, donarem l’ordre d’imprimir des de la icona