Inserir comentaris

Mòdul 1. Pràctica 4: Inserir comentaris

Els comentaris són anotacions sobre un element d’un document. Aquestes anotacions estan destinades a informar al seu creador o a algú que rebi el document com arxiu electrònic. Si bé, en principi, no estan destinats a imprimir-se, la major part de comentaris es poden imprimir.

Els comentaris a “Word” estan destinats especialment a les revisions del document i a la il·lustració en format electrònic.

Crear un comentari en word 2010

Per crear un comentari en “Word 2010” cal seleccionar l’opció de menú Revisar i desprès fer clic damunt Nuevo comentario.

En inserir un comentari es divideix la finestra del document en dues parts de manera que cal escriure el comentari a la part dreta del document, tal i com es pot veure en la següent imatge:

Cada comentari porta les inicials de l’autor. A la barra de comentaris es pot veure que hi ha un desplegable on es seleccionarà l’autor del comentari. També es pot veure que hi ha una icona que representa la possibilitat de gravar un comentari de veu si es compta amb els elements necessaris. Un cop s’ha escrit el comentari feu clic en qualsevol zona del document per a sortir del menú.

La barra d’eines revisió en word 2010

És una opció de menú que permet treballar amb els comentaris que han introduït les diferents persones que treballen en el mateix document. Seleccioneu l’opció de menú revisar i tindreu aquestes opcions:

En fer un clic amb el botó dret a sobre d´un comentari s’obre el menú contextual que permet editar o eliminar comentaris. Mireu la imatge:

Per llegir els comentaris

Per mostrar ràpidament els comentaris feu clic damunt Panel de revisiones. A la part de dreta del document apareix aquesta informació:

En fer clic en Panel de revisiones s’ocultaran o es mostraran totes les marques (marca: comentaris i seguiment de canvis com insercions, eliminacions i canvis de format; vegeu les marques quan desitgeu processar comentaris i seguiments de canvis; imprimir un document amb marques manté un registre dels canvis realitzats en el document) del document dels revisors seleccionats. Quan mostri tots els comentaris, se seleccionaran tots els tipus de comentari en el menú “Mostrar”.

A “Word” hi ha unes particularitats importants pel que fa als comentaris:

  1. Amb la funció de “Cercar” es poden trobar paraules dels comentaris.
  2. A la funció “Examinar” es poden veure els diferents comentaris d’un document.
  3. Des de la finestra de comentaris es pot activar la ubicació d’un comentari fent-hi clic.
  4. A través del quadre “Imprimir” es pot escollir “Imprimir Comentarios”.
  5. En imprimir-se es tindrà el comentari i la pàgina on apareix.