Moure informació entre fulls

Moure part d’un full

Per moure una part de la informació d’un full a un altre, només cal seleccionar el rang del que volem traslladar, anar al Menú Inici | Botó Retalla  , o la forma abreujada Ctrl+X.

-També es pot utilitzar el Menú contextual (botó dret del ratolí).
Després cal situar-se a la cel·la superior esquerra on volem col·locar les dades i prémer Ctrl+V o anar al Menú Inici | Enganxa .

-També es pot o utilitzar el Menú contextual (botó dret del ratolí).

El procés és gairebé idèntic al del pràctica anterior, canviant copiar per tallar

Moure tot el full

Cliquem amb el botó dret del ratolí sobre la pestanya del nom del full que volem moure. S’obre el Menú contextual.

S’ha d’indicar el llibre al qual volem moure (per defecte el mateix). Si en tenim algun més d’obert, podem moure el full a un altre llibre.

També cal indicar la nova posició que ocuparà: Abans del full

L’opció Crear una còpia ha d’estar desactivada.