Obrir diversos fulls alhora

Seleccionar més d’un full

Podem treballar de forma simultània en diversos fulls, clicant sobre els noms dels fulls mentre els activem amb les tecles CTRL    i/o SHIFT

Fulls alterns

Per seleccionar més d’un full procedim de la següent forma: Seleccionem el primer clicant sobre el nom de la pestanya. Tot seguit premem la tecla CTRL    i sense deixar-la anar anem, amb el ratolí, clicant sonbre les pestanyes que volem seleccionar.
Amb aquest sistema podem seleccionar fulls que no estan seguits l’un de l’altre, per exemple Full1, Full3 i Full5.

Selecció contínua

Seleccionem el primer full clicant sobre la pestanya inferior amb el ratolí. Premem la tecla Shift    i sense deixar-la anar anem a l’últim dels fulls que volem seleccionar.
Exemple Full1 Shift Full5, seleccionem des de Full1 fins a Full5

Quan tenim més d’un full seleccionat, a la barra de la finestra se´ns indica [Grup].

Qualsevol operació que fem sobre una cel·la o rang es repetirà en tots els fulls seleccionats.

Desagrupar

Podem desagrupar mitjançant el Menú contextual, clicant amb el botó dret del ratolí sobre de la pestanya d’alguns dels full del Grup, i triant l’opció Desagrupa el fulls

També podem fer-ho clicant sobre un dels fulls que no sigui del Grup.