Ordenar dades alfabèticament

Per ordenar dades, cal que prèviament les tinguem col·locades de la forma correcta: En fileres, les dades referents a una mateixa persona, objecte, lloc. En bases de dades reben el nom de registres.

Podem dir que un registre és el conjunt de dades que es refereixen al mateix … A l’exemple tenim un registre per cada objecte d’un inventari.

En columnes, les dades que es refereixen a una característica comuna. En bases de dades reben el nom de camps.

Podem dir que un camp és el conjunt de dades que tenen una mateixa tipologia. Així podem parlar del camp Nom, Cognom1, Cognom2, Data de naixement d’una persona.

A l’exemple els camps són: DESCRIPCIÓ, CODI, UNITATS, VALOR_UNITARI, VALOR_TOTAL

Per ordenar una taula per un camp, només cal situar-nos sobre un valor del camp, clicar sobre el menú Dades i prémer el botó d’ordenació ascendent (és a dir de la A a la Z ) situada a la barra d’eines estàndard; o bé el botó d’ordenació descendent  .

Avís important: La primera filera no s’ordena atès que és la dels Noms dels Camps i ha de restar immòbil
Precaució! !! No deixeu columnes ni fileres en blanc entre les dades, atès que es pot considerar que són d’una altra taula i no les ordenarà.