Seleccionar funcions segons la seva categoria

Un cop iniciat l’assistent com s’indica en el pràctica anterior, podem seleccionar les funcions segons categories:

En el selector triem la categoria i al requadre inferior es mostren ordenades alfabèticament totes les funcions diponibles.
Al peu es mostra la informació de la funció que tenim seleccionada.

Categories disponibles:

Categoria Usos
Financeres Càlcul de pagaments de crèdits i altres productes financers
Data i hora Operacions amb dates i hores
Matemàtiques i trigonomètriques Operacions numèriques i d’àngles
Estadístiques Càlculs i operacions estadístiques
Cerca i referència Operacions relacionades amb la localització de cel·les i rangs
Base de dades Operacions en una taula que es comporta com a base de dades
Text Operacions que es realitzen amb cadenes de caràcters
Lògiques Operacions de lògica booleana
Informació Per conèixer el tipus de dades o característiques d’una cel·la o rang

Si no coneixem la categoria en concret, Totes ens mostra totes les funcions disponibles.

En primer lloc de la llista tenim l’opció Usades recentment que són les últimes que hem emprat, per si les hem de tornar a utilitzar.

També tenim l’opció de crear-ne de noves: Definides per l’usuari.