Seriar dades

Mètode per Menú

Primerament hem de situar amb el cursor a la primera cel·la de la sèrie i posar el primer valor.

Mitjançant el Menú Inici | i el botó Emplena | Sèrie podem accedir a una finestra per configurar l’ompliment de sèries de nombres.

  • Podem seleccionar si l’ompliment serà en fileres o columnes.
  • Tipus de sèrie:
Lineal Successió aritmètica. (cada valor és l’anterior més una constant) (Ex: 2,4,6,8…)
Geomètrica Successió geomètrica. (cada valor és l’anterior multiplicat per una constant) (ex: 2,4,8,16,32,64…)
Data Fa referència a unitats de temps expressada de la següent forma:
* Dia
* Dia laborable
* Mes
* Any
  • A més hem de marcar l’Increment (o constant) i el límit o últim nombre de la sèrie.

Per exemple per fer una sèrie del 10 al 100 de 15 en 15 faríem el següent: